Integritetspolicy

Allmänt

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, övrig tillämplig svensk och internationell lag samt Socialstyrelsens regelverk. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.
Spärr mot direktmarknadsföring
Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive analyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.
Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.
Rätt till tillgång om vad som finns registrerat
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Om du går på behandling hos oss kan vi av säkerhetsskäl inte ändra dina registrerade personuppgifter, du gör detta själv genom att logga in på ditt konto.
Rätt till radering
Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.
Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.
Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter;
* Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under den tid det pågår utredning av om sådant berättigat intresse föreligger.
* Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
I de fall vi hänvisat till intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla uppgifterna efter en sådan invändning behöver vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de intressen du åberopat
Rätten till dataportabilitet
Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.
Klagomål till tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Det är Better and Better AB, org nr 556825-0137, Arkitektv 54, 16832 Bromma, (”bolaget”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter hos oss.
Bolaget ägs i sin helhet av Claes Wallenberg som även är VD och styrelseordförande.
Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss här eller via brev till bolagets postadress.
För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Personuppgift

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Syfte med personuppgiftsbehandling
Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att agera i enlighet med svensk lagstiftning och Socialstyrelsens regelverk, informera om erbjudande, nyheter och bolagets verksamhet i övrigt samt upprätthålla kontakt och kommunikation med dig som kund.
Vi samlar in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand direkt från dig när du använder våra digitala tjänster. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.
Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.
Vi sparar eller behandlar aldrig konto- eller kreditkortsuppgifter.
Bokningssystem
Vid första bokningstillfället behöver du ange de personuppgifter vi behöver för att efterleva svensk lagstiftning och Socialstyrelsens regelverk. Vi sparar dessa uppgifter i enlighet med dessa lagar och regler hos en eller flera samarbetspartner där uppgifterna skyddas med minst 256bit kryptering. Endast vi har tillgång till de lagrade uppgifterna hos våra samarbetspartners.
Nyhetsbrev
Vi registrerar din epostadress och namn (om du väljer att uppge det) när du börjar prenumerera på något av våra nyhetsbrev. Dina uppgifter lagras endast i den programvara vi använder för utskick och ingen annan än vi kan använda dessa uppgifter. Vi lämnar aldrig ut din mailadress till tredje part, vare sig inom landet eller utanför.
Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration genom att använda länken som finns i varje utskick varvid dina uppgifter avregistreras omgående.
Rättslig förpliktelse
Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.
Cookies

På bolagets webbplatser använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot en webbplats. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.
Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy

Uppdateringar

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter (t.ex. ändring av angivna ändamål för behandlingen) och som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer vi i de fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev att meddela dig via e-post.

Share Button